2018 Routes & Profiles | HOTCHILLEE

2018 Routes & Profiles

 

Stage 1 – Bolzano – Bolzano.

 

 

Stage 2 – Bolzano to Bormio.

 

 

 

 

Stage 3 –  Bormio to Bormio.